Điều khoản và điều kiện sử dụng

1. Thỏa thuận của bạn

 • 1.1 Trang web www.klook.com và/hoặc Ứng dụng Klook App (cùng 'Nền tảng Klook') được điều hành bởi Klook Travel Technology Limited. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Nền tảng Klook và Dịch vụ được cung cấp bởi Klook Travel Technology Limited và các công ty liên kết của nó (sau đây gọi chung là “Klook”) hoặc các bên thứ ba (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) thông qua Nền tảng Klook này (sau đây gọi là “Dịch vụ”). “Bạn” và “của bạn” được sử dụng trong Điều khoản sử dụng này bao hàm (1) bất kỳ người nào truy cập Nền tảng Klook và (2) những người mà bạn mua Dịch vụ cho.

2.1 Các điều chỉnh của Klook

 • 2.1.1 Klook bảo lưu quyền thay đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này theo quyết định riêng của mình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn cần truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều khoản sử dụng hiện tại mà bạn đang bị ràng buộc. Nếu Klook thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Sử dụng này, Klook sẽ đăng tải các thay đổi hoặc điều chỉnh đến Điều khoản Sử dụng này trên trang này và ngày mà Điều khoản Sử dụng được sửa đổi lần cuối sẽ được hiển thị ở đầu trang.
 • 2.1.2 Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng Klook này sau bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào cấu thành việc bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập hoặc không tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Nền tảng Klook và/hoặc Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Nền tảng Klook để xác định rằng có bất kỳ thay đổi nào đến Điều khoản Sử dụng và để xem xét các thay đổi như vậy.
 • 2.1.3 Thêm vào đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ được đăng tải trên trang web liên quan đến Dịch vụ như vậy tại từng thời điểm và chính sách bảo mật chấp nhận bởi Klook tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Chính sách Bảo mật”). Tất cả các điều khoản như vậy được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu Điều khoản Sử dụng này.

3.1 Quyền sở hữu Nội dung

 • 3.1.1 Nền tảng Klook này, tên miền (www.klook.com), các tên miền phụ, các tính năng, các nội dung và các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) được cung cấp định kỳ bởi Klook thuộc sở hữu và điều hành bởi Klook.

3.2 Việc cung cấp và khả năng truy cập Dịch vụ

 • 3.2.1 Theo Điều khoản Sử dụng này, Klook có thể tự mình hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp Dịch vụ như được mô tả chi tiết trên Nền tảng Klook này. Dịch vụ mà bạn chọn trên Nền tảng Klook này chỉ dành riêng cho việc sử dụng của bạn, chứ không phải cho việc sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Thuật ngữ "Dịch vụ" bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng Nền tảng Klook này, bất kỳ Dịch vụ nào do Klook cung cấp hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp trên Nền tảng Klook này. Klook có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc không tiếp tục bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào. Klook cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc các điều kiện đối với một số Dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đến bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.
 • 3.2.2 Klook không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Klook sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gi. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Dịch vụ thông qua kết nối Internet đều biết Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác cho Dịch vụ và rằng họ tuân thủ chúng.
 • 3.2.3 Nếu bạn liên kết đến Nền tảng Klook, Klook có thể thu hồi quyền liên kết của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Klook. Klook bảo lưu quyền yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản trước khi liên kết đến Nền tảng Klook.

4. Nền tảng Klook và Nội dung

 • 4.1 Sử dụng Nội dung

 • 4.1.1 Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Nền tảng Klook này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, dữ liệu, đồ họa, bài viết, hình ảnh, minh họa, video, âm thanh và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nền tảng Klook này và Nội dung chỉ dành riêng cho việc sử dụng Dịch vụ cá nhân và phi thương mại của bạn và chỉ có thể được sử dụng phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.

 • 4.1.2 Nếu Klook đồng ý trao cho bạn quyền truy cập vào Nền tảng Klook và/hoặc Nội dung, quyền truy cập như vậy sẽ là giấy phép giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để truy cập Nền tảng Klook phù hợp với Điều khoản Sử dụng này. Klook có thể, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước đến bạn, điều chỉnh hoặc xóa hoặc thay đổi bản trình bày, đại ý hoặc chức năng của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung từ Nền tảng Klook này.

 • 4.1.3 Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế chứa đựng trong Nền tảng Klook này và Nội dung được truy cập thông qua Nền tảng Klook và sẽ không, vì bất kỳ mục đích nào, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát, truyền, phân phối, thực hiện, đăng tải, hiển thị, cấp phép, bán hoặc các cách khai thác khác Nền tảng Klook này hoặc Nội dung hoặc các đăng tải của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác vi phạm quyền của bên thứ ba.

 • 4.2 Trách nhiệm của Klook đối với Nền tảng Klook và Nội dung

 • 4.2.1 Klook không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Nền tảng Klook này. Klook không đảm bảo tính xác thực và chính xác của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin mà những người dùng khác hoặc các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp. Bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến tất cả Nội dung được truy cập bởi bạn bằng cách sử dụng Nền tảng Klook này và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó. 4.2.2 Trong mọi trường hợp, Klook sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, được truy cập, truyền tải hoặc được cung cấp sẵn thông qua Nền tảng Klook.

*4.3 Sắp xếp thứ tự

 • 4.3.1 Chúng tôi thiết lập các sắp xếp cho cài đặt và bộ lọc để bạn điều chỉnh kết quả tìm kiếm theo sở thích của mình bằng các tiêu chí như tính khả dụng, đề xuất giá, mức độ phổ biến của Dịch vụ, đánh giá Dịch vụ hoặc các tiêu chí khác. Chúng tôi liên tục tối ưu hóa Nền tảng Klook để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất và có thể kiểm tra các thuật toán sắp xếp mặc định khác nhau theo thời gian.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

 • 5.1 Sở hữu trí tuệ
 • 5.1.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Nền tảng Klook này thuộc về Klook hoặc đã được cấp phép cho Klook để sử dụng trên Nền tảng Klook. Nền tảng Klook này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác được xem là các các tác phẩm tập thể theo các luật bản quyền hiện hành, các công ước quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn cam kết rằng: (a) Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Nền tảng Klook và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, (b) Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Nền tảng Klook hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và (c) Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Klook hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.

6. Nội dung được người dùng đăng tải

 • 6.1 Đăng tải thông tin
 • 6.1.1 Trong quá trình truy cập Nền tảng Klook hoặc sử dụng Dịch vụ, các thông tin mà bạn cung cấp có thể được Klook và/hoặc các Nhà Cung Cấp sử dụng liên quan đến Dịch vụ và cũng được hiển thị đến những người dùng khác của Nền tảng Klook. Bạn hiểu rằng bằng việc đăng tải thông tin hoặc nội dung trên Nền tảng Klook hoặc cung cấp nội dung, tài liệu hoặc thông tin bằng cách khác cho Klook và/hoặc các Nhà Cung Cấp liên quan đến Dịch vụ (“Nội dung được người dùng đăng tải”):
 • (a) Bạn, theo đây, trao cho Klook và các Nhà Cung Cấp một quyền không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại và chuyển nhượng để sử dụng và khai thác đầy đủ Nội dung được người dùng đăng tải, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong đó, liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và việc điều hành Nền tảng Klook và công việc kinh doanh của Klook, bao gồm nhưng không giới hạn, việc quảng cáo và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ và các tác phẩm phái sinh theo đó dưới bất kỳ định dạng nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào;
 • (b) Bạn đồng ý và ủy quyền cho Klook sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại từng thời điểm,
 • (c) Bạn theo đây cấp cho mỗi người dùng của Nền tảng Klook một giấy phép không độc quyền để truy cập vào Nội dung được người dùng đăng tải thông qua Nền tảng Klook này để sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung được người dùng đăng tải như được cho phép thông qua chức năng của Nền tảng Klook và theo Điều khoản Sử dụng này,
 • (d) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Klook giữ quyền định dạng lại, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, trích đoạn và dịch bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải đã được gửi bởi bạn. Việc cấp phép nói trên cho Klook không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn hoặc quyền để cấp các giấy phép không độc quyền khác cho các nguyên liệu trong Nội dung được người dùng đăng tải, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản,
 • (e) Bạn theo đây khẳng định và đảm bảo rằng mọi nội dung trong Nội dung được người dùng đăng tải của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, đồ họa và hình ảnh) không vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành nào hoặc các quyền của bên thứ ba, và
 • (f) Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải được đăng tải công khai hoặc truyền tải riêng tư thông qua Nền tảng Klook này và Klook sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào.

7. Các tuyên bố, đảm bảo và cam kết của Người dùng

 • 7.1 Sử dụng Nền tảng Klook và Dịch vụ

 • 7.1.1 Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Klook rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào hoặc sử dụng Nền tảng Klook hoặc Dịch vụ theo cách thức:

 • (a) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc

 • (b) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc

 • (c) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạt, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc

 • (d) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Klook như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là

 • (e) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Klook, hoặc

 • (f) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.

 • 7.2 Loại bỏ Nội dung được người dùng đăng tải

 • 7.2.1 Klook bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Nền tảng Klook bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Klook lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.

 • 7.3 Trách nhiệm đối với Nội dung được người dùng đăng tải

 • 7.3.1 Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải mà bạn đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Nền tảng Klook này.

 • 7.3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung được người dùng đăng tải của bạn và các hậu quả của việc đăng tải hoặc công khai Nội dung được người dùng đăng tải của bạn trên Nền tảng Klook này. Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Klook rằng:

 • (a) Bạn sở hữu hoặc có các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và/hoặc các cấp phép cần thiết để sử dụng và cho phép Klook sử dụng tất cả tác quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào như được dự liệu bởi Nền tảng Klook và Điều khoản sử dụng này, và

 • (b) Nội dung được người dùng đăng tải cũng như việc đăng tải, công khai, đệ trình hoặc truyền tải Nội dung được người dùng đăng tải của bạn hoặc việc sử dụng Nội dung được người dùng đăng tải hoặc bất kỳ phần nào của nó của Klook trên hoặc thông qua Nền tảng Klook và/hoặc Dịch vụ sẽ không vi phạm, phù hợp hoặc không xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc riêng tư, hoặc không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

 • 7.3.3 Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Klook và/hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Klook rằng bạn sẽ không:

 • (a) Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác, có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Klook và/hoặc Dịch vụ của bạn, hoặc

 • (b) Đăng tải hoặc truyền bá, hoặc là nguyên nhân để đăng tải hoặc truyền bá, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc yêu cầu nào được thiết kế hoặc có ý định đạt lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng Klook, hoặc

 • (c) Vi phạm bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào, bẻ khóa mật khẩu hoặc các mã hóa bảo mật, chuyển giao hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp (bao gồm các tài liệu có thể được xem là đe dọa hoặc khiêu dâm) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị nghiêm cấm, hoặc

 • (d) Chạy maillist, listerv hoặc bất kỳ hình thức phản hồi tự động nào khác hoặc “spam” trên Nền tảng Klook hoặc thực hiện bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi bạn không đăng nhập vào Nền tảng Klook hoặc gây trở ngại cho các công việc chuẩn xác hoặc đặt ra một tải trọng bất hợp lý trên cơ sở hạ tầng của Nền tảng Klook, hoặc

 • (e) Sử dụng các phần mềm, thiết bị tự động hoặc thủ công hoặc các quy trình khác để quét hoặc lấy dữ liệu bất kỳ trang nào của Nền tảng Klook này, hoặc

 • (f) Giải mã, đảo ngược công nghệ, hoặc các cách khác để đạt lấy mã nguồn của Nền tảng Klook.

 • 7.3.4 Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các nghĩa vụ thuế được quy định bởi chính phủ áp dụng cho các hoạt động của bạn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Klook và/hoặc Dịch vụ.

8. Đăng ký và bảo mật

 • 8.1 Mở Tài khoản Klook
 • 8.1.1 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu mở và duy trì một Tài khoản với Klook (“Tài khoản Klook”).
 • 8.2 Cung cấp thông tin cá nhân
 • 8.2.1 Như một điều kiện để sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Klook và chọn một mật khẩu và tên người dùng (“ID Người dùng Klook”). Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ thông qua Trang Web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, Klook có thể yêu cầu ID người dùng Klook của bạn giống như tên người dùng của bạn cho trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.
 • 8.2.2 Bạn sẽ cung cấp cho Klook thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Thất bại trong việc cung cấp các thông tin như vậy sẽ cấu thành sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản Klook của bạn.
 • 8.2.3 Bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không:
 • (a) Chọn hoặc sử dụng ID người dùng Klook là tên của một người khác với ý định mạo danh người đó, hoặc
 • (b) Sử dụng ID người dùng Klook là tên thuộc các quyền của một người khác mà bạn không được cho phép sử dụng.
 • 8.2.4 Klook bảo lưu quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một Tài khoản Klook theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn.

9. Các đánh giá – Các trao đổi tương ứng – Các quyền đối với Nội dung Người dùng

 • 9.1. Bằng cách hoàn thành đặt chỗ, bạn đồng ý nhận các thông báo xác nhận (dưới dạng thư điện tử và/hoặc thông báo từ ứng dụng), cũng như (các) thư mời điện tử hoặc (các) thông báo từ ứng dụng để bạn hoàn tất biểu mẫu đánh giá của khách hàng mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn sau khi bạn hoàn thành một hoạt động. Để lại một đánh giá là tùy chọn. Các thư điện tử xác nhận và đánh giá của khách hàng là thuộc về giao dịch và không phải là một phần của các bản tin hoặc thư tiếp thị mà có bạn có thể hủy đăng ký. Đánh giá khách hàng đã hoàn thiện có thể được đăng tải lên trang có hoạt động liên quan trên nền tảng Klook trong vòng 72 giờ kể từ khi gửi cho mục đích duy nhất là thông báo đến các khách hàng (tương lai) ý kiến của bạn về Dịch vụ (cấp độ) và chất lượng của Hoạt động. Bằng việc gửi một đánh giá, tài khoản của bạn có thể nhận được Klook Credits, có thể được sử dụng cho đặt chỗ tiếp theo của bạn theo các điều khoản và điều kiện. Mỗi tài khoản chỉ có thể gửi một đánh giá cho mỗi hoạt động đã được đặt một lần hoặc nhiều lần trong cùng một tháng dương lịch. Sự gian lận và lạm dụng sẽ dẫn đến việc tịch thu Klook Credits. Klook bảo lưu quyền để khấu trừ mọi Credits trực tiếp từ tài khoản Klook của bạn mà không cần thông báo trước.
 • 9.2. Bằng cách đăng tải một đánh giá, bạn trao cho Klook các quyền đầy đủ, vĩnh viễn, miễn phí, có thể chuyển nhượng và không thể thu hồi đối với tất cả nội dung người dùng mà bạn đã gửi. Klook bảo lưu quyền dịch, chỉnh sửa, điều chỉnh, từ chối hoặc xóa bỏ các đánh giá theo quyết định riêng của mình.
 • 9.3. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ các Hướng dẫn gửi đánh giá của khách hàng. Ngoài ra, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng
 • 9.3.1. bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc phân phối, hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tải và phân phối nội dung người dùng như vậy đến hoặc thông qua nền tảng,
 • 9.3.2. nội dung đánh giá là chính xác và không gây hiểu nhầm, và
 • 9.3.3. việc sử dụng và đăng tải hoặc các cách thức truyền tải khác các nội dung như vậy không vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền hoặc gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • 9.4. Các đánh giá không chứa đựng các nội dung khiêu dâm, tục tĩu, không phù hợp, kích động và thù địch, khuyến khích các hành vi bất hợp pháp, thông tin cá nhân của người khác như tên, các số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và nội dung không liên quan như thông tin khuyến mại, thư mời và khen thưởng. Hơn nữa, các đánh giá không phỉ báng, lạm dụng, quấy rối hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.
 • 9.5. Bạn trao cho Klook quyền để truy tố pháp lý bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của Klook liên quan đến nội dung do việc vi phạm Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn cung cấp hoặc gửi.
 • 9.6. Nội dung được gửi bởi các người dùng sẽ được xem là không bảo mật và Klook không có nghĩa vụ đối xử với các nội dung như vậy như các thông tin độc quyền. Không giới hạn đến những điều đã nói ở trên, Klook bảo lưu quyền để sử dụng nội dung khi thấy thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc xóa, điều chỉnh, sửa đổi hoặc từ chối đăng tải nó. Klook không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho nội dung được gửi bởi bạn hoặc cho các cơ hội được chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc sửa đổi nội dung một khi nó đã được gửi đến Klook. Klook sẽ không có nghĩa vụ để phân bổ tác quyền đối với nội dung đến bạn và sẽ không có nghĩa vụ thực thi bất kỳ hình thức phân bổ nào của bên thứ ba. Vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng trên Nền tảng để biết thêm chi tiết.

10. Sự xác nhận đặt chỗ, Vé, Vouchers, Phí và Thanh toán

 • 10.1 Sự xác nhận đặt chỗ
 • 10.1.1 Một số dịch vụ nhất định được nêu rõ là đối tượng được xác nhận ngay lập tức. Ngoài các Dịch vụ này, các khoản thời gian cần thiết để xác nhận được nêu trên Nền tảng Klook chỉ mang tính tham khảo. Thời gian thực tế cần thiết để xác nhận có thể thay đổi.
 • 10.2 Mua và sử dụng các Vouchers
 • 10.2.1 Thông qua Nền tảng Klook này, bạn có thể mua các Vouchers từ Klook cho Dịch vụ (“Vouchers”) được cung cấp bởi các Nhà cung cấp tại các điểm đến khác nhau. Tùy theo chính sách của Nhà cung cấp có liên quan, bạn sẽ nhận được một xác nhận qua thư điện tử về giao dịch mua hàng của bạn có chứa số xác nhận Voucher (“Số xác nhận”) và một phiên bản có thể in của Voucher của bạn.
 • 10.2.2 Để sử dụng Voucher của bạn, bạn phải đích thân xuất hiện tại điểm gặp mặt được chỉ định bởi Nhà cung cấp có liên quan đúng thời hạn và xuất trình các tài liệu đó và/hoặc thông tin như được yêu cầu bởi Nhà cung cấp có thể bao gồm Số xác nhận và/hoặc bản in Voucher của bạn. Nếu bạn không xuất hiện đúng giờ hoặc không cung cấp các tài liệu hoặc thông tin được yêu cầu, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.
 • 10.2.3 Một nhà cung cấp cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu nhận dạng mang ảnh của bạn để sử dụng Voucher của bạn. Cả Klook lẫn Nhà cung cấp đều không chịu trách nhiệm về việc Vouchers và Số xác nhận bị thất lạc, phá hủy hoặc đánh cắp. Vouchers sẽ vô hiệu nếu Dịch vụ liên quan được cung cấp bị cấm bởi luật. Nếu bạn cố gắng sử dụng Vouchers một cách bất hợp pháp (ví dụ, bạn cố gắng sử dụng Voucher nếm thử rượu khi bạn dưới độ tuổi hợp pháp để làm như vậy), Nhà cung cấp tương ứng có thể từ chối Voucher của bạn và sẽ không hoàn trả tiền.
 • 10.3 Điều khoản của Vouchers
 • 10.3.1 Điều khoản sử dụng cho mỗi Voucher có thể khác nhau giữa các Nhà cung cấp và bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho việc sử dụng Vouchers, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu độ tuổi tối thiểu, sẽ được chuyển đến bạn tại thời điểm mua hàng trên Nền tảng Klook.
 • 10.3.2 Vouchers là vé vào cửa cho các sự kiện một lần (“Sự kiện”): (các) ngày mà Voucher có thể được sử dụng sẽ được ghi trên Voucher đó. Nếu bạn không sử dụng Vouchers của bạn vào hoặc chậm nhất vào (các) ngày được ghi trên Vouchers, bạn sẽ không được hoàn lại tiền trừ trường hợp việc hoàn tiền được nêu rõ tại Vouchers như vậy.
 • 10.4 Hủy bỏ Vouchers
 • 10.4.1 Bạn có thể hủy Vouchers bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Klook trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Nền tảng Klook. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả đầy đủ vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Voucher đó.
 • 10.4.2 Nhà cung cấp, chứ không phải Klook, là nhà cung cấp Dịch vụ cho các Sự kiện có Vouchers tương ứng và chịu trách nhiệm chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Vouchers nào mà bạn mua liên quan đến tất cả Dịch vụ như vậy.
 • 10.4.3 Vui lòng tham khảo ý kiến trực tiếp với Nhà cung cấp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn nhận được liên quan đến Voucher của bạn. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, tất cả các khoản phí thanh toán cho Vouchers đều không được hoàn lại. Giá niêm yết cho các Vouchers bằng loại tiền tệ được nêu trên Nền tảng Klook tại thời điểm trước khi mua.
 • 10.4.4 Nếu một Sự kiện mà bạn đã mua Voucher bị hủy bởi Nhà cung cấp, Klook sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Vouchersđó.
 • 10.5 Hỗ trợ theo yêu cầu
 • 10.5.1 Nếu bạn cố gắng sử dụng Voucher phù hợp với Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Voucher đó nhưng bạn không thể làm như vậy (do lỗi của Nhà cung cấp), vui lòng liên hệ với Klook tại địa chỉ support@klook.com và Klook sẽ cố gắng liên hệ với Nhà cung cấp để có biện pháp khắc phục thích hợp.
 • 10.6 Chi phí bổ sung
 • 10.6.1 Klook bảo lưu quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc lệ phí đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Klook cung cấp. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, như được mô tả trên Nền tảng Klook liên quan đến Dịch vụ được bạn lựa chọn.
 • 10.7 Sửa đổi phí
 • 10.7.1 Klook bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Nền tảng Klook này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Klook cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.
 • 10.8 Quyền và nghĩa vụ của Klook
 • 10.8.1 Klook bảo lưu quyền từ chối và hủy bỏ các đặt chỗ hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào nếu bị xem là vi phạm chính sách này. Klook được toàn quyền ra một quyết định như vậy.
 • 10.8.2 Klook có ý định cung cấp hoặc tìm các Nhà Cung Cấp để cung cấp Dịch vụ cho bạn với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các loại thuế và phí bổ sung cho Dịch vụ cụ thể có thể phải trả khi sử dụng Dịch vụ được loại trừ trong việc xác định mức giá tốt nhất.
 • 10.8.3 Trong khi các Nhà Cung Cấp được yêu cầu để cung cấp cho Klook giá chính xác và cập nhật của Dịch vụ trên Nền tảng Klook này, Klook không đảm bảo rằng tất cả giá của Dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Nhà Cung Cấp đều chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm.
 • 10.9 Các điều khoản và điều kiện & chính sách hoàn trả nêu trên được áp dụng cho tất cả người dùng Klook trên toàn thế giới.

11. Chiết khấu

 • 11.1 Klook Credits
 • 11.1.1 Klook Credits là các điểm được trao cho bạn và sẽ được tích lũy trong tài khoản Klook của bạn cho đến khi hết hạn. Các điểm được trao cho các hoạt động đã tham gia thực tế và không hoàn lại được mua từ các nền tảng của Klook, dựa trên chương trình trao thưởng tại thời điểm mua hàng. Trừ khi có quy định khác, mỗi mười (10) Klook Credits có thể được sử dụng để bù trừ một đô la Hồng Kông (HK $ 1,00) của tổng số tiền thanh toán. Việc chuyển đổi sang bất kỳ loại tiền tệ nào khác sẽ được tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái mà Klook sử dụng vào ngày cấn trừ tiền mua hàng của bạn.
 • 11.1.2 Klook Credits có thể kiếm được thông qua các phương tiện sau đây và số Klook Credits nhận được có thể thay đổi theo từng lần mua hàng và theo quyết định riêng của Klook:
 • (a) giảm giá từ các giao dịch mua hàng trước đó
 • (b) thu nhập thông qua bất kỳ phương tiện nào được ủy quyền bởi Klook theo quyết định riêng của Klook
 • (c) gửi đánh giá hoạt động sau khi hoàn tất thành công các hoạt động Klook đủ điều kiện mà bạn đã mua.
 • 11.1.3 Bạn sẽ chỉ nhận được Klook Credits cho mười hoạt động đầu tiên mà bạn đã đánh giá trong bất kỳ tháng dương lịch nào. Nếu bạn đã hoàn thành cùng một hoạt động nhiều lần trong cùng một tháng, bạn sẽ chỉ nhận được Klook Credits cho bài đánh giá đầu tiên mà bạn đã gửi cho hoạt động như vậy.
 • 11.1.4 Tất cả Klook Credits kiếm được bất kỳ lúc nào trong năm dương lịch đầu tiên sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của năm dương lịch tiếp theo. Do đó, nếu bạn nhận được Klook Credits vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 thì Klook Credits đó sẽ hết hạn và sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tất cả các khoản tín dụng được tích luỹ kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017, bất kể thời điểm bạn nhận được Klook Credits, không được sử dụng sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.
 • 11.1.5 Đơn hàng, phí vận chuyển và các phí không đủ điều kiện để tích lũy Klook Credit, và Klook Credit cũng không thể áp dụng hoặc giảm cho đơn hàng, phí vận chuyển và các phí
 • 11.2 Klook Coupons
 • 11.2.1 Klook Coupons là các coupons được sử dụng một lần sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử mà bạn chỉ định hoặc được áp dụng trực tiếp đến Tài khoản Klook của bạn, có thể được sử dụng để đổi lấy giảm giá cho các đặt chỗ trong tương lai trên Nền tảng đặt chỗ Klook. Để tránh tranh chấp, một khi bạn đã sử dụng Coupon Klook trên các nền tảng đặt dịch vụ Klook, coupon Klook đó sẽ không thể hoàn hoặc trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
 • 11.2.2 Klook Credits có thể đạt được thông qua các phương tiện sau:
 • (a) Bạn có thể nhận Klook Coupons thông qua Chương trình giới thiệu Klook, như được trình bày chi tiết hơn tại Điều 11; hoặc là
 • (b) Bạn có thể nhận Klook Coupons bằng các phương tiện được ủy quyền khác theo quyết định riêng của Klook.
 • 11.3 Lạm dụng Chiết khấu
 • 11.3.1 Trong trường hợp, Klook xem rằng Klook Credits hoặc Klook Coupons kiếm được bằng cách gian lận, hoặc theo cách thức vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc theo các cách thức vi phạm khác chưa được dự liệu bởi Klook, Klook bảo lưu quyền như sau:
 • (a) Chấm dứt Tài khoản Klook của bạn với hiệu lực ngay lập tức, hoặc
 • (b) Hủy bỏ tất cả Klook Credits hoặc Klook Coupons như đã tích luỹ trước đó, hoặc
 • (c) Từ chối cung cấp Dịch vụ đến bạn, hoặc
 • (d) Bất kỳ biện pháp nào khác được xem là thích hợp bởi Klook theo quyết định riêng của Klook.

12. Chương trình giới thiệu Klook

 • 12.1 Chương trình
 • 12.1.1 Trên các trang nhất định của Klook, Klook có thể cung cấp cơ hội cho các thành viên kiếm được Klook Coupons khi họ mời bạn bè trở thành thành viên của Klook và những người bạn đó thực hiện một đặt chỗ được xác nhận qua kênh giới thiệu được Klook ủy quyền (“Kênh ủy quyền của Klook”) (ví dụ: một lời mời được gửi thông qua Nền tảng Klook, Facebook hoặc một kênh truyền thông xã hội khác do Klook hỗ trợ).
 • 12.2 Điều khoản
 • 12.2.1 Bạn chỉ có thể kiếm Klook Coupons thông cơ chế giới thiệu thành viên được uỷ quyền của Klook. Các giới thiệu ngoài Kênh ủy quyền của Klook không nhận được bất kỳ Klook Coupons nào. Bạn hiểu rằng Klook Coupons không thể chuyển nhượng, không được bán đấu giá, trao đổi hoặc mua bán và không được gộp chung với các thành viên khác.
 • 12.2.2 Bạn sẽ chỉ nhận được Klook Coupons cho lần đặt chỗ đầu tiên được xác nhận bởi một người bạn, người mà đặt chỗ lần đầu trên các trang của Klook và sau đó hoàn tất đặt chỗ đầu tiên của họ như một kết quả từ lời mời của bạn qua một Kênh ủy quyền của Klook. Nếu bạn của bạn không tuân thủ các hướng dẫn trong thư mời hoặc các cơ chế giới thiệu hợp lệ khác để chấp nhận một lời mời, bạn sẽ không nhận được Klook Coupons và Klook sẽ không chịu trách nhiệm với bạn bởi vì bạn của bạn không tuân theo các chỉ dẫn.
 • 12.2.3 Bạn đồng ý rằng có nhiều Tài khoản Klook là một hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng này và rằng gửi các lời mời đến các địa chỉ thư điện tử hoặc các tài khoản thay thế hoặc cố gắng phá vỡ Chương trình giới thiệu của Klook có thể dẫn đến việc tịch thu tư cách thành viên của bạn và tất cả Klook Coupons trong Tài khoản Klook của bạn mà không giới hạn đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Klook.
 • 12.2.4 Bạn không được thực hiện chương trình khuyến mãi của riêng mình liên quan đến Chương trình giới thiệu của Klook. Bạn không được tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo, tiếp thị hoặc các hoạt động quảng cáo nào khác thay mặt cho Klook bao gồm việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Klook.
 • 12.2.5 Klook bảo lưu quyền hủy bỏ các giới thiệu và Klook Coupons đã kiếm được nếu Klook nghi ngờ rằng các giới thiệu hoặc Klook Coupons đã kiếm được bằng cách gian lận, vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác không được dự liệu bởi Klook.
 • 12.2.6 Klook Coupons sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử được chỉ định của bạn trong vòng 24 giờ kể từ khi một trong những khách mời đủ điều kiện của bạn hoàn tất các đặt chỗ được xác nhận của họ trên Nền tảng Klook của Klook.
 • 12.2.7 Klook bảo lưu quyền sửa đổi các giá trị và phần thưởng của Chương trình giới thiệu Klook dựa trên hoạt động của mỗi người dùng.
 • 12.2.8 Chương trình giới thiệu Klook bị vô hiệu tại các nơi mà pháp luật không cho phép. Klook bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình Giới thiệu Klook tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có bất kỳ trách nhiệm pháp lý thuế phát sinh đối với việc tích lũy và/hoặc sử dụng Klook Coupons, các loại thuế đó thuộc trách nhiệm duy nhất của người tham gia. Bạn hiểu rằng Tài khoản Klook của bạn có thể không phản ánh chính xác Klook Coupons mà bạn thực sự kiếm được. Klook sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào được hiển thị trong Tài khoản Klook của bạn.

13. Chính sách bảo mật

 • 13.1 Chính sách bảo mật
 • 13.1.1 Đối với chính sách của Klook liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật hiện tại của Klook đã được kết hợp bằng cách tham chiếu tới Điều khoản sử dụng này. Việc chấp nhận của bạn đối với Điều khoản sử dụng này cấu thành sự chấp nhận và đồng thuận của bạn để chịu ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi.

14. Bồi thường

 • 14.1 Sự bồi thường của Klook

 • 14.1.1 Bạn sẽ bồi thường và giữ cho Klook, các công ty cổ phần, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc và nhân viên của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn khỏi việc ảnh hưởng tất cả các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí luật sư, khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phát sinh từ quyền truy cập của bạn vào Nền tảng Klook, sử dụng Nền tảng Klook, việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng Tài khoản người dùng Klook của bạn.      * 14.2 Sự tham gia của Klook          * 14.2.1 Klook có thể, nếu cần, tham gia bảo vệ mọi khiếu nại hoặc hành động và mọi cuộc đàm phán để giải quyết. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể ảnh hưởng xấu đến quyền hoặc nghĩa vụ của Klook mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Klook. Klook bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình và theo thông báo cho bạn để đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào.* 15. Disclaimers and Limitation of Liability

  • 15.1 Parties’ Relationship
   • 15.1.1 Klook has no special relationship with or fiduciary duty to you for accessing and using the Klook Platform and the Content. You acknowledge that Klook has no control over, and no duty to take any action regarding: (a) Which users gain access to this Klook Platform; (b) What content you access via the Klook Platform; (c) What effects the Content may have on you; (d) How you may interpret or use the Content; and (e) What actions you may take as a result of having been exposed to the Content.
  • 15.2 Services and Comments
   • 15.2.1 You acknowledge and agree that the Operators may offer the Services on the Klook Platform, and that suggestions or recommendations may be given by the Operators or Users of the Klook Platform. Klook makes no representations or warranties regarding the accuracy of descriptions anywhere on the Services, or regarding suggestions or recommendations of the Services offered or purchased through the Klook Platform.
  • 15.3 Exemption of Liability
   • 15.3.1 In no event will Klook, the Klook Platform, or any of Klook’s holding companies, subsidiaries, affiliates, officers, directors and/or employees be liable for any loss of profits or any indirect, consequential, special, incidental, or punitive damages arising out of, based on, or resulting from: (a) This Klook Platform; or (b) This Terms of Use; or (c) Any breach of this Terms of Use by you or a third party; or (d) Use of the Klook Platform, tools or Services we provide related to the business we operate on the Klook Platform by you or any third party; or (e) Any actual or attempted communication or transaction between users, in each case, even if we have been advised of the possibility of such damages.
   • 15.3.2 These limitations and exclusions apply without regard to whether the damages arise from: (a) Breach of contract; or (b) Breach of warranty; or (c) Strict liability; or (d) Tort; or (e) Negligence; or (f) Any other cause of action, to the maximum extent that such exclusion and limitations are not prohibited by applicable law.
   • 15.3.3 This Klook Platform, including all content, software, functions, materials and information made available on or accessed through the Klook Platform, is provided on an "as is" basis. To the fullest extent permissible by applicable law, Klook makes no representations or warranties of any kind, either express or implied, including but not limited to the content on the Klook Platform or the materials, information and functions made accessible through the Klook Platform, for any of the Services or hypertext links to third parties or for any breach of security associated with the transmission of sensitive information through the Klook Platform, or for Operator ability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that the use of the Services will be uninterrupted or error-free.
   • 15.3.4 You acknowledge and agree that any transmission to and from the Klook Platform is not confidential and your communications may be read or intercepted by others. You further acknowledge and agree that by submitting communications to Klook and by posting information on the Klook Platform, including tours and/or activities, no confidential, fiduciary, contractually implied or other relationship is created between you and Klook other than pursuant to this Terms of Use.
   • 15.3.5 You acknowledge and agree that you will not hold or seek to hold Klook responsible for the content provided by any Operator or third party and you further acknowledge and agree that Klook is not a party to any transaction in relation to the Services provided by any Operator or third party. Klook has no control over and does not guarantee the safety of any transaction, tours and/or activities or the truth or accuracy of any listing or other content provided by any Operator or third party on the Klook Platform.
  • 15.4 Remedies
   • 15.4.1 If you are dissatisfied with the Klook Platform, do not agree with any part of this Terms of Use, or have any other dispute or claim with or against Klook or another user of the Klook Platform with respect to this Terms of Use or this Klook Platform, your sole and exclusive remedy against Klook is to discontinue use of the Klook Platform.
   • 15.4.2 In any event, to the fullest extent permissible by the applicable law, Klook’s liability, and the liability of any member of Klook, to you or any third party in any circumstance arising out of or in connection with the Klook Platform is limited to the greater of: (a) The amount of fees you paid to Klook in the twelve months prior to the action giving rise to liability; or (b) Hong Kong Dollars 500.00 in the aggregate for all claims.
 • 16. Interaction with Third Parties

  • 16.1 Links to Third Party Websites
   • 16.1.1 This Klook Platform may contain links to third party websites or services (“Third Party Websites”) that are not owned or controlled by Klook, or the Services may be accessible by logging in through a Third Party Website. Links to Third Party Websites do not constitute an endorsement or recommendation by Klook of such Third Party Websites or the information, products, advertising or other materials available on those Third Party Websites.
   • 16.1.2 When you access Third Party Websites, you do so at your own risk. You hereby represent and warrant that you have read and agree to be bound by all applicable policies of any Third Party Websites relating to your use of the Services and that you will act in accordance with those policies, in addition to your obligations under this Terms of Use.
   • 16.1.3 Klook has no control over, and assumes no responsibility for, the content, accuracy, privacy policies, or practices of or opinions expressed in any Third Party Websites. In addition, Klook will not and cannot monitor, verify, censor or edit the content of any Third Party Website. By using the Services, you expressly relieve and hold Klook harmless from any and all liability arising from your use of any Third Party Website.
   • 16.1.4 Your interactions with organizations and/or individuals found on or through the Services including but not limited to the Operators, including payment and delivery of goods or services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings, are solely between you and such organizations and/or individuals.
   • 16.1.5 You should conduct whatever investigation you feel necessary or appropriate before proceeding with any online or offline transaction with any of these third parties.
  • 16.2 Klook’s Responsibility
   • 16.2.1 You agree that Klook shall not be responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result of any such dealings. If there is a dispute between participants on this site, or between users and any third party, you understand and agree that Klook is under no obligation to become involved. In the event that you have a dispute with one or more other users or third parties, you hereby release Klook, its holding companies, subsidiaries, officers, directors, employees, agents, and successors in rights from claims, demands, and damages (actual and consequential) of every kind or nature, known or unknown, suspected or unsuspected, disclosed or undisclosed, arising out of or in any way related to such disputes.
 • 17. Payment

  • 17.1 In order to ensure adequate operational support for customers in respect of refunds and cancelations (where applicable), the following Klook entities shall be responsible for transactions conducted in the following currencies:
   • (a) in respect of transactions in SGD, Klook Travel Technology Pte Ltd;
   • (b) in respect of transactions in TWD, Klook Travel Taiwan Limited;
   • (c) in respect of transactions in MYR, Klook Technology Sdn. Bhd.;
   • (d) in respect of transactions in EUR/GBP/CHF/DKK/ISK/NOK/SEK/RUB, Klook Travel Technology B.V.; and
   • (e) in respect of transactions conducted in all other currencies, Klook Travel Technology Limited.
 • 18. Termination

  • 18.1 Termination by Klook
   • 18.1.1 This Terms of Use shall remain in full force and effect while you use Klook Platforms or the Services. Klook may terminate or suspend your access to the Services or your membership at any time, for any reason, and without notice, which may result in the forfeiture and destruction of all information associated with your membership. Klook may also terminate or suspend any and all Services and access to the Klook Platform immediately, without prior notice or liability, if you breach any of the terms or conditions of this Terms of Use.
  • 18.2 Effects of Termination
   • 18.2.1 Upon termination of your Klook Account, your right to use the Services, access the Klook Platform, and any Content will immediately cease. All provisions of this Terms of Use which, by their nature, should survive termination, shall survive termination, including but not limited to ownership provisions, warranty disclaimers, and limitations of liability.
   • 18.2.2 If this Terms of Use is terminated as a result of your breach, Klook reserves the right to cancel any outstanding Vouchers you may have purchased prior to said termination, without refund or liability to you.
 • 19. Passports, Visas, Documents, Licenses & Insurances

  • 19.1 Your Responsibilities
   • 19.1.1 It is the responsibility of all passengers, regardless of nationality and destination, to check with the consulate of the country they are visiting for current entry requirements.
   • 19.1.2 As visa and health requirements are subject to changes without notice, Klook recommends that you verify health and visa requirements with the appropriate consulate prior to departure.
   • 19.1.3 You acknowledge that some Operators may require you to adhere to local policies and furnish the necessary documents and/or licenses as a prerequisite to using and/or participating in the Services they offer.
   • 19.1.4 Klook strongly recommends that you purchase a comprehensive travel insurance policy prior to departure.
 • 20. Governing Law

  • 20.1 This Terms of Use shall be governed by the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China. You agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Hong Kong court.
 • 21. Miscellaneous

  • 21.1 Severability
   • 21.1.1 If any provision of this Terms of Use is found to be unenforceable or invalid, that provision shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Terms of Use shall otherwise remain in full force and effect and enforceable.
  • 21.2 Assignment
   • 21.2.1 This Terms of Use is not assignable, transferable or sub-licensable by you except with Klook’s prior written consent. Klook may transfer, assign or delegate this Terms of Use and its rights and obligations without prior notice to you.
  • 21.3 The Terms of Use have been drafted, and shall be construed, in the English language. Any translation of the Terms of Use is solely for reference only. In the event of inconsistency between the English language version and a translated version, the English language version of the Terms of Use shall always prevail.
 • 22. Contact

  • 22.1 Please contact Klook at support@klook.com to report any violations of this Terms of Use or to pose any questions regarding this Terms of Use or the Service.

Last updated on 8 June 2020.

Chính sách bảo mật

Travel Technology Limited (“Klook”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo vệ dữ liệu theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web www.klook.com và/hoặc Ứng dụng Klook (gọi chung là “Nền tảng Klook”) và Dịch vụ được cung cấp bởi Klook hoặc các Nhà điều hành (“Nhà điều hành”) thông qua Nền tảng Klook này (gọi chung là “Dịch vụ”) như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. “Bạn” và “của bạn” được sử dụng trong Chính sách bảo mật này bao gồm bất kỳ người nào truy cập Nền tảng Klook hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chính sách bảo mật này đặt ra nền tảng cơ bản và các điều khoản mà dựa trên đó Klook thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin của bạn thu được từ bạn khi bạn truy cập Nền tảng Klook và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến hoặc liên kết với một cá nhân cụ thể như tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin chứng từ du lịch, thông tin thuê phương tiện, thông tin bảo hiểm, độ tuổi, ngày sinh hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi đã yêu cầu và bạn đã cung cấp thông qua Nền tảng Klook (gọi tắt là “Thông tin cá nhân”).

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này. Bằng cách truy cập Nền tảng Klook, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này.

Phạm vi điều khoản

Klook bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo trước và việc bạn tiếp tục truy cập Nền tảng Klook hoặc sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách bảo mật đã được cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ trường hợp các thay đổi như vậy làm giảm quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này và/hoặc bất kỳ bản cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Klook và Dịch vụ. Theo đó, vui lòng truy cập trang này nếu bạn muốn truy cập và xem phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật.

Thu thập thông tin Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Nền tảng Klook và thông tin về việc bạn sử dụng Nền tảng Klook như thế nào bao gồm khi bạn mở tài khoản người dùng cho bạn (gọi tắt là “Tài khoản người dùng”), truy cập Nền tảng Klook hoặc đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Klook luôn trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp đến bạn một số dịch vụ nhất định nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi không thể mở tài khoản người dùng của bạn hoặc đặt chỗ, thuê và/hoặc đặt cho bạn nếu chúng tôi không có tên và chi tiết liên hệ của bạn.

1) Mở Tài khoản người dùng Khi bạn mở Tài khoản Người dùng hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Người dùng, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại.

2) Đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt Dịch vụ hoặc Sử dụng Dịch vụ

 • Khi bạn truy cập Nền tảng Klook (ngay cả khi bạn không đăng ký Tài Khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản), đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin nhất định (có thể chứa thông tin cá nhân của bạn hoặc có thể chứa thông tin không nhận dạng cá nhân tuy nhiên có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn) bao gồm nhưng không giới hạn: Các bản sao trao đổi (cho dù được gửi bằng thư điện tử, tin nhắn cá nhân hoặc tức thời, hoặc bằng cách khác) giữa bạn và chúng tôi, và giữa bạn và các Nhà điều hành,
 • (a) Bản sao của những phản hồi (dù bằng email, tin nhắn nhanh hoặc tin nhắn cá nhận hoặc khác) giữa bạn và chúng tôi, và giữa bạn với Nhà cung cấp;
 • (b) Thông tin cần thiết để điền vào các đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt dịch vụ của chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn đển và/hoặc các thông tin du lịch, thuê phương tiện, bảo hiểm, tuổi và ngày sinh);
 • (c) Chi tiết về việc sử dụng Nền tảng Klook của bạn (bao gồm lưu lượng truy cập, vị trí và thời lượng sử dụng);
 • (d) Các phản hồi và phúc đáp các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Klook liên quan đến Dịch vụ và các bản tin có thể được xuất bản, lưu hành hoặc phân phối bởi Klook
 • (e) Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng Klook (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cho Tài khoản Người dùng của bạn, địa chỉ giao thức Internet (IP) của bạn, loại trình duyệt, thông tin trình duyệt, thông tin thiết bị (bao gồm thông tin UDID - Unique Device Identifier), các trang đã truy cập, các trang trước đó hoặc trang tiếp theo được truy cập).

3) Khi bạn sử dụng thiết bị di động của mình để truy cập Nền tảng Klook, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và thiết bị di động của bạn như đã nêu ở trên. Điều này có thể bao gồm thông tin vị trí nếu bạn đã đồng ý và định cấu hình thiết bị di động của bạn để gửi cho chúng tôi các thông tin đó hoặc tải ảnh có thông tin vị trí lên Nền tảng Klook. Các thông tin vị trí này sẽ được sử dụng theo những cách và cho những mục đích như được nêu trong Chính sách bảo mật này. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng vị trí của bạn để đề xuất các Dịch vụ gần đó trong chuyến du lịch của bạn hoặc cung cấp nội dung được cá nhân hóa. Bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của thiết bị di động của mình bất cứ lúc nào để hủy kích hoạt chức năng chia sẻ thông tin vị trí. Xin lưu ý rằng một số tính năng của Nền tảng Klook có thể bị ảnh hưởng nếu bạn tắt chức năng chia sẻ vị trí. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị di động của, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

 • Nếu bạn đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt dịch vụ cho những người dùng khác thông qua Nền tảng Klook, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân về người dùng đó. Bạn phải có được tất cả sự đồng ý cần thiết của những người dùng này và đảm bảo họ biết, hiểu và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Klook.

 • Lưu trữ thông tin * Thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến, xử lý và lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ miễn là điều đó cần thiết để thực hiện bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc để tuân thủ bất kỳ (i) thỏa thuận hoặc yêu cầu cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ và (ii) yêu cầu pháp lý, thuế hoặc kế toán.

 • Khi không còn cần thiết để chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hay ẩn danh dữ liệu hoặc, nếu không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

 • Chúng tôi sẽ cố gắng ẩn danh hoặc tổng hợp dữ liệu của bạn nếu chúng tôi có ý định sử dụng nó cho mục đích phân tích hoặc phân tích xu hướng.

 • Klook sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để duy trì các thủ tục vật lý, điện tử và tổ chức phù hợp để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật này và để bảo vệ các dữ liệu như vậy khỏi việc truy cập trái phép hoặc việc thay đổi, tiết lộ hoặc hủy trái phép.

 • Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Klook không đảm bảo hoặc cam kết rằng Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn được bảo mật tại mọi thời điểm và rằng trong phạm vi Klook đã hoàn thành trách nhiệm của mình, Klook sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các chi phí mà bạn có thể gánh chịu phát sinh từ việc truy cập trái phép đến hoặc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

 • Tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện bởi chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán mà chúng tôi lựa chọn sẽ được mã hóa bằng công nghệ mã hóa trực tuyến. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà bạn đã chọn và không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Sử dụng thông tin

 • Chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân được thu thập trong chừng mực cần thiết để thực hiện hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân khác được thu thập trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, đó là cải tiến hơn nữa các dịch vụ và cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. *Ví dụ, Klook sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác được thu thập thông qua Nền tảng Klook hoặc khi mua Dịch vụ để tạo Tài khoản Người dùng của bạn, để hoàn tất các thông tin cần thiết để đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt Dịch vụ, để cung cấp cho bạn Dịch vụ, để cải thiện Nền tảng Klook và Dịch vụ và để liên hệ bạn đến các Dịch vụ liên quan. Các điều này bao gồm Thông tin cá nhân của bạn hoặc các dữ liệu khác để thực hiện các yêu cầu mua hàng nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và cung cấp cho bạn thông báo kịp thời về Dịch vụ mới và các ưu đãi đặc biệt. *Tại từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các phản hồi của bạn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Klook, để hỗ trợ chúng tôi cải thiện Nền tảng Klook hoặc để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt đến bạn nếu bạn đã bày tỏ sự đồng thuận để nhận các thông tin liên lạc như vậy. Nếu bạn không muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt, bạn chỉ cần lựa chọn không nhận chúng bằng cách trả lời đến chúng tôi thông qua đường dẫn liên kết được cung cấp trong các thông báo đó.

Tiết lộ thông tin

 • Chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn và các dữ liệu khác cho các bên thứ ba, một trong số đó có thể có trụ sở ngoài quốc gia của bạn. Việc chia sẻ và tiết lộ sẽ được thực hiện trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau: *- 1) Để hoàn tất việc đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt dịch vụ của bạn hoặc thực hiện Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với Nhà điều hành hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn như điều hành tour, công ty tàu thuyền, công viên giải trí, nhà cung cấp mang viễn thông, khách sạn, công ty thuê xe, công ty bảo hiểm,vv,) cả trong và ngoài quốc gia sở tại của bạn, những người cung cấp hoặc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hoặc hành động thay mặt chúng tôi. *- 2) Nếu bạn là một du khách, đến Nhà điều hành có liên quan đến Dịch vụ mà bạn đã đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt hoặc dự định sẽ đặt chỗ. *- 3) Nếu bạn là một Nhà điều hành, đến bất kỳ du khách nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn đang cung cấp. *- 4) Đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm Google Analytics), các bên mà chúng tôi tương tác với nhau để thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ khách hàng đến bạn. *- 5) Nếu và trong phạm vi yêu cầu của pháp luật hiện hành, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào để thực hiện việc tiết lộ như vậy. *- 6) Giữa các công ty thuộc tập đoàn Klook. Trong trường hợp phát sinh một giao dịch liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua lại công ty hoặc việc tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc công ty khác, Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ, chia sẻ hoặc chuyển giao cho tổ chức kiểm soát mới hoặc bên thứ ba được ủy quyền để thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi. *- 7) Đến các cố vấn, các đại lý hoặc các bên liên quan khác để bảo vệ quyền và tài sản của Klook. *- 8) Trong mọi trường hợp khác, đến bất kỳ bên thứ ba nào đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn (và trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cho phép bạn rút lại sự đồng ý của mình một cách dễ dàng như khi cung cấp sự đồng ý).

 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba có liên quan, bao gồm các nhà quảng cáo của chúng tôi. Các thông tin này không chứa bất kỳ Thông tin cá nhân nào và sẽ không nhận dạng cá nhân bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các bên thứ ba này có thể sở hữu thông tin về bạn hoặc có được thông tin của bạn từ các nguồn khác. Khi họ kết hợp thông tin đó với thông tin tổng hợp của chúng tôi, họ có thể nhận dạng cá nhân bạn.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao ra khỏi ngoài quốc gia của bạn và bên ngoài Liên minh châu u, cho các mục đích được nêu trên đây. Nếu việc chuyển giao đó diễn ra ở một quốc gia nơi không đáp ứng đầy đủ độ bảo mật, Klook sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được đưa ra. Các biện pháp bảo vệ như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu u; (ii) lá chắn bảo mật EU-US và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ; và / hoặc (iii) bất kỳ cơ chế chuyển giao xuyên biên giới thích hợp nào khác.

Có thể có các liên kết hiển thị trên Nền tảng Klook này khiến bạn rời khỏi Nền tảng Klook và/hoặc được đưa đến các trang web của bên thứ ba khác. Bạn cần lưu ý rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba này đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này và Klook không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào mà bạn có thể phải gánh chịu liên quan đến việc bạn cung cấp Thông tin cá nhân hoặc các dữ liệu khác cho các trang web của bên thứ ba đó.

 • Cookies được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn. Khi bạn truy cập Nền tảng Klook của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số Thông tin cá nhân của bạn trên trình duyệt của bạn qua cookie. Điều này cho phép bạn truy cập Nền tảng Klook và giúp chúng tôi đem đến trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bạn sẽ tìm thấy thêm chi tiết về cookie và các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng, trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

 • Bạn luôn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn thông qua cổng người dùng tại Nền tảng Klook trong mục “Tài khoản của tôi”. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của bạn bằng cách gửi yêu cầu đến email privacy@klook.com.

*Trường hợp bắt buộc theo luật hiện hành, bạn cũng có thể đề nghị hạn chế trong việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn hoặc từ chối xử lý bằng cách gửi yêu cầu hoặc phản đối của bạn đến email privacy@klook.com. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao các thông tin về bạn mà chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến email privacy@klook.com.

*Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc chi tiết được nêu dưới đây nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn.

*Khi thực hiện bất kỳ yêu cầu được miêu tả ở trên, chúng tôi có quyền kiểm tra danh tính của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền thực hiện như vậy.

Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu Công ty Klook Travel Technology Ltd đã chỉ định Công ty Klook Travel Technology BV (Weesperstraat 61 1018VN Amsterdam, Hà Lan) làm đại diện của mình tại Liên minh Châu u nhằm thực hiện Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu u. Nếu bạn ở Liên minh Châu u, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp.

Các thắc mắc Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email privacy@klook.com.

Cập nhật lần cuối vào: 20 Tháng 3 2020

Chính sách Cookie

Tại Klook, chúng tôi luôn cố gắng nâng cao trải nghiệm của bạn trong chuyến đi và khi sử dụng trang website này. Nói chung, Klook sử dụng cookie để quản lý trang web và cải thiện cho tổng thể những trải nghiệm trang website của bạn.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi luôn làm hết sức mình để bảo vệ thông tin bạn đã tin tưởng giao phó. Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem lại Thông báo bảo mật của chúng tôi tại đây.

Phần này về cookie là cơ sở và đặt ra các điều khoản mà Klook sử dụng cookie.

Cookies là gì?

Cookie được sử dụng vô cùng rộng rãi trên Internet, Chúng là một tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trong thiết bị của bạn thông qua trình duyệt web của bạn theo yêu cầu của các trang web khi sử dụng, như thông tin truy cập và các bản ghi được duyệt trước đó. Một cookie có thể được phân loại theo thời hạn (i) và (ii) theo bên đặt nó:

(i) Session (phiên) cookies và Persistent (Liên tục) cookies

Thời lượng cookie phụ thuộc vào việc chúng là cookie session hay persistent cookie.

Session cookies hết hạn khi phiên duyệt web kết thúc.

Persistent cookies được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn trong một khoảng thời gian cố định. Khi bạn truy cập một trang web, trình duyệt của bạn sẽ truy xuất các cookie này để trang web sẽ nhận ra thiết bị của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm trang web của bạn theo các bản ghi duyệt trước đó.

*(ii) Cookie của bên thứ nhất và Cookie của bên thứ ba

Chúng tôi kiểm soát và đặt phạm vi của cookie của bên thứ nhất nhưng chúng tôi không thể kiểm soát cookie của bên thứ ba. Cookie của bên thứ ba được điều hành bởi các trang website của bên thứ ba trong một miền khác. Một số trang của trang web này chứa cookie của bên thứ ba dưới dạng nội dung được nhúng, chẳng hạn như JavaScript và API.

Vì sao chúng ta sử dụng cookies?

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ an toàn, hiệu quả và tùy chỉnh. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sử dụng cookie để:

 • • đảm bảo hoạt động hiệu quả của trang website này;
 • • đánh giá cách truy cập và sử dụng trang website này;
 • • phân tích những điểm đến phổ biến với các khách truy cập;
 • • xác định điều kiện đủ của bạn cho các chiến dịch và khuyến mãi;
 • • đề xuất các địa điểm phù hợp với sở thích của bạn; và
 • • cải thiện nội dung của trang website và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi xin đảm bảo rằng cookie sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả ở đây.

Chúng tôi sử dụng những loại cookies nào?

Chúng tôi sử dụng 3 loại cookies, cụ thể như "Strictly necessary cookies", "Analytics cookies"", và ""Advertising cookies"". Các thông tin cụ thể về các loại cookies này sẽ được ghi rõ như bảng bên dưới:

CookiesMô tả
Strictly necessary cookies Những cookie này cho phép chúng tôi quản lý trang website này và đảm bảo nó hoạt động chính xác. Những thông tin này rất cần thiết để giúp bạn điều hướng xung quanh trang website và cải thiện trải nghiệm lướt web cho bạn.
Nếu các cookie này bị vô hiệu hóa, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi cũng sử dụng các cookie này cho mục đích phát hiện và ngăn ngừa gian lận. Hơn nữa, nhờ vào các cookie này, bạn không cần đăng nhập nhiều lần để truy cập các trang khác nhau khi bạn đã đăng nhập vào trang web này.
Analytics cookies Chúng tôi sử dụng cookie phân tích bao gồm Google Analytics và các công cụ phân tích khác để thu thập thông tin thống kê ẩn danh để:
• đánh giá cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng trang web này;
•  hiểu thêm về độ tuổi và vị trí của khách truy cập của chúng tôi;
•  đánh giá cách người dùng tiếp nhận các sản phẩm mới của chúng tôi bằng cách sử dụng tính phổ biến của chiến dịch tiếp thị;
•& nbsp;tăng cường nội dung và dịch vụ trang web này bằng cách tùy chỉnh trang web này cho bạn.
Dựa trên dữ liệu ẩn danh được thu thập, các công cụ phân tích này sẽ tạo phân tích xu hướng và biên soạn các báo cáo để đạt được các mục đích nêu trên
Advertising cookiesCookie quảng cáo cho phép chúng tôi giới hạn số lần bạn xem cùng một quảng cáo và để đảm bảo rằng nội dung quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn. Các cookie này cùng với số nhận dạng được liên kết với địa chỉ IP của bạn, có thể theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác nhau và do đó hiển thị quảng cáo theo tùy chọn của bạn.

Đồng ý với cookie

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn để sử dụng cookie trên trang website này. Trường hợp ngoại lệ là nơi các cookie cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc cần thiết cho chức năng vốn có của trang web.

Sau lần truy cập đầu tiên vào trang website của chúng tôi, bạn sẽ thấy một biểu ngữ thông báo ở đầu trang thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang website này mà không thay đổi cài đặt của mình, bạn đồng ý nhận tất cả cookie và các công cụ theo dõi dữ liệu khác. Mặt khác, nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng các cookie này, bạn có thể sửa đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ""Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình bằng cách nào?"" ở Bên dưới.

Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình bằng cách nào?

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý và/hoặc vô hiệu hóa tất cả hoặc một số cookie từ cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bằng cách đó, bạn không thể tận hưởng đầy đủ chức năng của trang web.

Các cài đặt cookie thường có thể được tìm thấy trong trình đơn tùy chọn hoặc cài đặt từ trình duyệt của bạn, ví dụ:

 • • Chrome: Settings -- Advanced -- Content Settings -- Cookies
 • • Safari: Preferences -- Privacy -- Cookies and website data
 • • Firefox: Preferences -- Privacy -- History
 • • Internet Explorer: Internet Options -- Privacy
 • • Opera: Settings -- Privacy & security -- Cookies

Chính sách cam kết giá của Klook

Chúng tôi sẽ hoàn lại gấp đôi số tiền chênh lệch... nếu bạn tìm thấy giá rẻ hơn!

Chúng tôi biết rằng một trong những điều quan trọng nhất đối với du khách là nhận được một mức giá hợp lý và không cảm thấy bị lừa gạt. Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục giám sát giá của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn có được mức giá tốt nhất có sẵn trực tuyến và tại điểm đến của bạn. Chúng tôi cũng hiển thị giá trung thực trên tất cả các giao dịch của chúng tôi, bao gồm tất cả các khoản phí bổ sung và thuế, do đó bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về các chi phí bổ sung.

Chúng tôi rất tự tin về giá và nếu bạn tìm được một mức giá tốt hơn, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn GẤP ĐÔI số tiền chênh lệch! Vì vậy, nếu bạn:

 • Tìm thấy một mức giá thấp hơn (cùng loại tiền tệ) cho cùng một chương trình du lịch hoặc hoạt động và thông báo cho chúng tôi trong vòng 48 giờ sau khi đặt chỗ, hoặc
 • Đến điểm đến của bạn và tìm thấy một mức giá tốt hơn cho chương trình du lịch hoặc hoạt động mà bạn đã đặt.

... bạn có thể gửi cho chúng tôi thông tin chi tiết và chúng tôi sẽ hoàn trả gấp đôi khoản tiền chênh lệch giá dưới dạng Klook Credits HOẶC chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ số tiền chênh lệch giá đến thẻ của bạn.

Hãy đọc chúng tôi ngay!

Làm thế nào để yêu cầu hoàn tiền? Thật đơn giản và dễ dàng: lấy bằng chứng về mức giá thấp hơn (gồm biên nhận, bảng giá, tờ rơi, trang web, ảnh chụp màn hình, v.v.) và gửi thư điện tử cho chúng tôi tại địa chỉ support@klook.com cùng với tên và số đặt chỗ của bạn. Chúng tôi sẽ thêm gấp đôi giá trị chênh lệch bằng Klook Credits vào tài khoản của bạn hoặc hoàn lại toàn bộ số tiền chênh lệch giá trực tiếp đến thẻ của bạn.

Điều khoản và điều kiện

 • Chương trình du lịch và hoạt động tương tự có nghĩa là tất cả hành trình và bao gồm phải giống như hoạt động đã đặt từ Klook, bao gồm đơn vị tiền tệ, số người, lịch trình, nhà điều hành, địa điểm đón, vé sử dụng (vé điện tử hoặc vé in), hiệu lực vé (ngày cố định hoặc ngày mở), gói đã đặt, loại vé, xác nhận tức thời hoặc không tức thời, v.v. Sản phẩm có thể được bán bởi một kênh khác, tuy nhiên nó phải tương tự như sản phẩm cung cấp bởi Klook.
 • Sản phẩm phải được bán bởi các kênh chính thức và các đại lý du lịch đã đăng ký.
 • Cam kết này không bao gồm bất kỳ dịch vụ đưa đón sân bay hoặc thành phố nào.
 • Cam kết này không bao gồm các chương trình du lịch nhiều ngày.
 • Do các hạn chế về Nhà điều hành được chọn, “Cam kết Giá của Klook” chỉ áp dụng cho các hoạt động có hiển thị thẻ này.
 • Cam kết Giá tốt nhất của Klook bao gồm giá bán lẻ có sẵn đến công chúng. Điều này không bao gồm các giảm giá mà bạn có thể nhận được (hoặc đủ điều kiện nhận được) từ các bên thứ ba hoặc các ưu đãi đặc biệt được thực hiện như là một phần của chương trình thành viên, chương trình giảm giá, khuyến mãi, chương trình thưởng hoặc dành cho nhóm.
 • Nếu bạn tìm thấy một mức giá rẻ hơn trước khi đến điểm đến của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi trong vòng 48 giờ kể tính từ thời điểm đặt chỗ ban đầu của bạn hoặc có bằng chứng cho thấy giá rẻ hơn được tìm thấy trong vòng 48 giờ kể tính từ thời điểm đặt chỗ ban đầu của bạn.
 • Klook bảo lưu quyền xác minh chi tiết về mức giá thấp hơn nếu có thể, tất cả các quyết định hoàn tiền sẽ được thực hiện dựa theo quyết định riêng của Klook.
 • Tiền chênh lệch giá sẽ được hoàn lại vào thẻ tín dụng được sử dụng để đặt chỗ ban đầu.
 • Nếu bạn đã sử dụng Klook Credits hoặc mã khuyến mãi khi thực hiện đặt chỗ, bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại gấp đôi so với giá Klook ban đầu chứ không phải giá chiết khấu.

Chương trình thưởng phát hiện lỗi phần mềm

Công ty TNHH Klook Travel Technology Limited (gọi tắt là "Klook") ghi nhận và tưởng thưởng cho những nhà nghiên cứu bảo mật độc lập trong việc giữ cho Klook và các khách hàng của chúng tôi được an toàn. Chúng tôi trân trọng sự sẵn lòng tham gia của bạn vào Chương trình thưởng phát hiện lỗi phần mềm ("Chương trình") này và sẽ trao tặng các phần thưởng bằng tiền cho việc phát hiện ra những lỗ hổng bảo mật.

Sự tham gia của bạn vào Chương trình thưởng phát hiện lỗi phần mềm là tự nguyện. Bằng cách báo cáo công bố lỗ hổng cho Klook, bạn công nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên trang này ("Điều khoản").

Chính sách công bố có trách nhiệm

Khi tham gia vào Chương trình, bạn đảm bảo rằng:

 • Bạn sẽ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của Klook và người dùng của chúng tôi một cách thiện chí. Bạn sẽ không truy cập hay thay đổi dữ liệu người dùng của chúng tôi mà không có sự đồng ý từ trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Bạn sẽ đảm bảo một cách thiện chí rằng sẽ không gây gián đoạn cho các hệ thống sản xuất, không làm giảm chất lượng trải nghiệm người dùng và không phá hủy dữ liệu trong quá trình thực hiện thử nghiệm này.
 • Nếu bạn vô tình vi phạm quyền riêng tư hoặc không có dụng ý gây gián đoạn (như truy cập dữ liệu tài khoản, cấu hình dịch vụ hoặc các thông tin bảo mật khác) trong quá trình tìm hiểu một lỗ hổng, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi.
 • Bạn sẽ dừng tiến hành khai thác kỹ thuật và/hoặc tiến hành thử nghiệm tiếp theo về một lỗ hổng bảo mật bạn đã phát hiện vì bất kỳ lý do nào (bao gồm cả chạy thử rủi ro bổ sung, v.v.).
 • Bạn sẽ không được vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật và quy định của Singapore, Hồng Kông và Liên minh Châu Âu.

Nếu bạn tuân thủ các Điều khoản khi báo cáo lỗi bảo mật cho Klook, Klook sẽ không khởi kiện hay tiến hành điều tra chống lại bạn khi nhận được báo cáo này của bạn.

Phạm vi chương trình

Về nguyên tắc, bất kỳ dịch vụ web, ứng dụng di động nào thuộc sở hữu của Klook có xử lý dữ liệu (bao gồm dữ liệu cá nhân) đều nằm trong phạm vi này. Việc đó bao gồm nhưng không giới hạn ở những miền sau:

 • www.Klook.com
 • Affiliate.klook.com
 • Merchant.klook.com
 • Admin.klook.com
 • Klook.klktech.com
 • Appapi.klook.com
 • Ứng dụng di động iOS của Klook
 • Ứng dụng di động Android của Klook

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Để tham gia chương trình, bạn phải không:

 • Là cư dân của, hoặc gửi báo cáo từ, một quốc gia đã được Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt xuất khẩu hay các hạn chế thương mại khác;
 • Vi phạm (một cách trực tiếp hay gián tiếp) bất kỳ luật hoặc quy định nào của tiểu bang, quốc gia liên quan đến các hoạt động trong phạm vi Chương trình thưởng phát hiện lỗi phần mềm của Klook;
 • Là nhân viên của Klook hay của bất kỳ chi nhánh nào thuộc Klook;
 • Là thành viên gia đình trực tiếp của nhân viên của Klook hay của bất kỳ chi nhánh nào thuộc Klook; hoặc
 • Dưới 18 tuổi.

Để đủ điều kiện được thưởng trong chương trình này, bạn phải gửi một báo cáo văn bản rõ ràng với nội dung mô tả dưới đây:

 • Hãy là người đầu tiên báo cáo lỗ hổng cho security@klook.com
 • Bản mô tả chi tiết bằng văn bản lỗ hổng phát hiện thấy, ví dụ: tiêu đề lỗ hổng, loại lỗ hổng)
 • Liệt kê thông tin kỹ thuật liên quan, ví dụ: (các) URL, thông tin cookie, tham số POST/GET
 • Danh sách các bước để tái hiện lại phát hiện nhằm xác minh lỗ hổng
 • Bao gồm tệp đính kèm như ảnh chụp màn hình hoặc mã bằng chứng khái niệm nếu cần thiết.
 • Thông báo trực tiếp báo cáo lỗ hổng cho và chỉ cho chúng tôi.

Quy tắc thử nghiệm chung:

 • Nghiêm cấm tạo nhiều hoặc số lượng lớn các tài khoản để thực hiện thử nghiệm bảo mật chống lại các dịch vụ và ứng dụng của Klook.
 • Không được thực hiện kỹ thuật tấn công mật khẩu kiểu mò (brute force) và đoán (dictionary) dưới mọi hình thức để xác định xem có tồn tại một tỉ lệ giới hạn cho một trang web cụ thể, API hoặc các chức năng khác.
 • Chỉ được phép tương tác bằng các tài khoản bạn sở hữu hoặc các tài khoản của người khác khi có sự cho phép rõ ràng của người sở hữu tài khoản.
 • Nếu bất kỳ tài khoản nào bị chặn trong quá trình thực hiện thử nghiệm, bạn có thể nộp yêu cầu và nhóm Bảo mật của Klook sẽ tìm hiểu yêu cầu của bạn và thông báo nếu cần thực hiện biện pháp nào sau đó.

Quyền sở hữu kết quả thử nghiệm

Theo mục đích của phần này, "Kết quả thử nghiệm" nghĩa là thông tin về các lỗ hổng được bạn phát hiện và gửi cho Klook. Theo đây, bạn đồng ý rằng mình sẽ công bố và trao lại tất cả các Kết quả thử nghiệm và các quyền liên quan (bao gồm cả tài sản sở hữu trí tuệ) cho Klook.

Ngoài phạm vi

Khi báo cáo về các lỗ hổng, bạn sẽ cân nhắc kịch bản/khả năng khai thác vụ tấn công và tác động bảo mật của lỗi phần mềm. Các vấn đề sau đây được coi là ngoài phạm vi Chương trình và chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ loại tấn công nào sau đây:

 • Tấn công từ chối dịch vụ
 • Thư rác, kỹ thuật social engineering (tấn công phi kỹ thuật) hoặc giả mạo email (ví dụ: tấn công giả mạo, giả mạo qua điện thoại, lừa đảo qua tin nhắn)
 • Giả mạo email
 • Bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào về phía máy khách (ví dụ: trình duyệt, plugin)
 • Công bố phiên bản phần mềm
 • Tải xuống tệp được phản ánh
 • Bất kỳ vấn đề truy cập vật lý nào
 • Trang truy cập công khai
 • Bất kỳ điểm yếu hoặc công bố thông tin nào không dẫn đến lỗ hổng trực tiếp
 • Liệt kê tài khoản hoặc email
 • Thực hiện lệnh CSV và điểm yếu CSP
 • Bất kỳ lỗ hổng nào trong các trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba nhìn chung đều không thuộc phạm vi của Chương trình của chúng tôi.

Chi trả phần thưởng

Bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng nếu:

 • lỗ hổng báo cáo là có thể xác thực và được Klook xác định là một vấn đề bảo mật hiện hữu; và
 • bạn tuân thủ tất cả các Điều khoản.

Việc chi trả phần thưởng sẽ do Klook toàn quyền quyền định. Tất cả các đánh giá về tính đủ điều kiện và số tiền chi trả phần thưởng do Klook đưa ra đều mang tính quyết định và Klook sẽ không hoan nghênh bất kỳ kháng nghị nào cũng như không bắt buộc phải tiến hành thanh toán.

Klook quyết định số tiền thưởng dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác động và rủi ro của việc khai thác vấn đề bảo mật. Trong trường hợp báo cáo trùng lặp, Klook sẽ chỉ trao thưởng cho người báo cáo đầu tiên.

Mức độ nghiêm trọng Tính điểm CVVSv3 Khoảng phần thưởng (USD)
Nghiêm trọng 9,0 - 10 từ 1000 trở lên
Cao 7,0 - 8,9 600 – 900
Trung bình 4,0 - 6,9 250 – 500
Thấp 0,1 – 3,9 100 – 200

Kết thúc

Nếu Klook quyết định rằng:

 • bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào; hoặc
 • sự tham gia của bạn vào Chương trình có thể tác động bất lợi cho Klook (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mối đe dọa nào đến các hệ thống, an ninh, tài chính và/hoặc danh tiếng của Klook),

Klook có thể chấm dứt ngay lập tức sự tham gia của bạn và hủy tư cách nhận bất kỳ phần thưởng nào của bạn.

Tính bảo mật

Bất kỳ thông tin nào bạn nhận được hoặc thu thập về Klook, các chi nhánh hoặc của người dùng của chúng tôi thông qua Chương trình và bản thân các báo cáo ("Thông tin bảo mật") phải được giữ bảo mật. Bạn không thể sử dụng, công bố hoặc phát tán Thông tin bảo mật mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Klook.

Thông tin bảo mật chỉ có thể được sử dụng liên quan đến Chương trình.

Bồi thường

Qua đây, bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ cho Klook, các chi nhánh và cán bộ, giám đốc, đại lý, công ty cổ phần, nhân viên và nhà cung cấp của Klook cùng các chi nhánh mọi yêu cầu hoặc đòi hỏi do bên thứ ba hoặc phát sinh bởi bên thứ ba do các báo cáo bạn nộp, các vi phạm Điều khoản và/hoặc việc sử dụng Chương trình thưởng phát hiện lỗi phần mềm không thích hợp của bạn.

Các thay đổi về Điều khoản

Klook bảo lưu quyền thay đổi hoặc hủy Chương trình thưởng phát hiện lỗi phần thưởng này và các chính sách tương ứng vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Theo đó, Klook có thể thay đổi các Điều khoản này và/hoặc chính sách đi kèm bất kỳ lúc nào bằng cách đăng tải phiên bản sửa đổi lên trán web của Klook. Bạn đồng ý với các Điều khoản thay đổi nếu bạn tiếp tục tham gia Chương trình thưởng phát hiện lỗi phần mềm sau khi các thay đổi về Điều khoản được thực hiện.

Các phiên bản ngôn ngữ khác của những Điều khoản này đã được chuẩn bị nhằm mục đích tham khảo. Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nội dung giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản của ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh sẽ được dùng làm bản áp dụng.